Privacyverklaring

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijk

De verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere bepalingen omtrent gegevensbescherming is:

Knauf Digital GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Duitsland

+49  (0) 9323 / 31-0
info@knauf.digital
https://www.knauf.com

Functionaris gegevensbescherming
Data protection officer Knauf Group
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen (Duitsland)
Telefoon: + 49 9323 / 31-0
E-mailadres: data-protection@knauf.com

 II. Algemene informatie over gegevensverwerking

 1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen indien dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van een werkende website, onze inhoud en diensten. De verwerking van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt normaal gesproken alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Er geldt een uitzondering voor gevallen waarin vooraf geen toestemming kan worden gegeven om praktische redenen, en voor als de verwerking van de gegevens verplicht is omwille van wettelijke bepalingen.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene nodig hebben, geldt art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een van de partijen is, geldt art. 6 lid 1 zin 1 sub b van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waar ons bedrijf zich aan moet houden, geldt art. 6 lid 1 zin 1 sub c van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, geldt art. 6 lid 1 zin 1 sub d van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde én dit zwaarder weegt dan de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, geldt art. 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. 

 1. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd en geblokkeerd zodra het doel van het aanhouden komt te vervallen. De gegevens kunnen ook worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgeving daartoe heeft opgedragen door middel van verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Europese Unie die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden daarnaast ook geblokkeerd of verwijderd bij het verstrijken van de vermelde termijn, tenzij het noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van de overeenkomst om de gegevens op te blijven slaan.

III. Rechten van de betrokkene

Op het moment dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG. U beschikt dan over de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Recht van inzage

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken tot het verschaffen van de volgende informatie:

 1. de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 4. de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens, of indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;
 5. informatie omtrent het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 6. informatie omtrent het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens (indien deze niet bij de betrokkene worden verzameld);
 8. informatie omtrent het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U heeft tevens het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG inzake de doorgifte.

Dit recht van inzage kan worden beperkt indien dit het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken, dan wel ernstig dreigt te belemmeren, en de beperking noodzakelijk is voor het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

 1. Recht op rectificatie

U heeft ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie en/of aanvulling van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, indien deze onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient deze rectificatie onverwijld uit te voeren.

Dit recht op rectificatie kan worden beperkt indien dit het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken, dan wel ernstig dreigt te belemmeren, en de beperking noodzakelijk is voor het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

 1. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • indien de verwerking onrecht matig is, u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • indien u overeenkomstig art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden de verwerking wordt beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Dit recht op beperking van de verwerking kan worden beperkt indien dit het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken, dan wel ernstig dreigt te belemmeren, en de beperking noodzakelijk is voor het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

 

 1. Recht op gegevenswissing

a) verplichting tot wissen

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te wissen. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

  1. Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  2. U trekt de toestemming waarop de verwerking berust in, overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a van de AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  3. U maakt overeenkomstig art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 2 van de AVG.
  4. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  5. Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  6. Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de AVG.

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17 lid 1 van de AVG verplicht is deze te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die uw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van uw persoonsgegevens te wissen.

  c) Uitzonderingen 

  Het recht op gegevenswissing gaat niet op indien de verwerking noodzakelijk is:

   1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
   2. voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
   3. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9 lid 2 sub h en i, en artikel 9 lid 3 van de AVG;
   4. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 van de AVG, voor zover het onder sub a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
   5. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  1. Recht op kennisgeving

  Indien u uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht iedere ontvanger aan die persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

  U heeft ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke het recht om informatie te verkrijgen over deze ontvangers.

  1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens oorspronkelijk waren verstrekt, indien:

   1. de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG, art. 9 lid 2 sub a van de AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6 lid 1 zin 1 sub b van de AVG; en
   2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

  Bij de uitoefening van dit recht beschikt u tevens over het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

  Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

  1. Recht van bezwaar

  U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 zin 1 sub e of f van de AVG, uit hoofde van redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen.

  De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

  Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

  In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niet tegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

  U heeft het recht, wanneer persoonsgegevens overeenkomstig art. 89 lid 1 van de AVG worden verwerkt, d.w.z. met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, om uit hoofde van redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Uw recht van bezwaar kan worden beperkt indien dit het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken, dan wel ernstig dreigt te belemmeren, en de beperking noodzakelijk is voor het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

  1. Recht op intrekken van de toestemming voor gegevensverwerking

  U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.

  1. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

  U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Die geldt niet indien het besluit:

   1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
   2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
   3. berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

  Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens, overeenkomstig art. 9 lid 1 van de AVG, tenzij art. 9 lid 2 sub a of g van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen.

  Met betrekking tot de in het eerste en derde punt bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en recht om het besluit aan te vechten.

  1. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

  De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

  IV. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Iedere keer dat onze website wordt opgevraagd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van de verzoekende computer.

  Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

  • informatie over het type browser en de gebruikte versie;
  • het besturingssysteem van de gebruiker;
  • de internetprovider van de gebruiker;
  • het IP-adres van de gebruiker;
  • de datum en het tijdstip van het verzoek;
  • de websites die op het systeem van de gebruiker toegang hebben verschaft tot onze website;
  • de websites die in het systeem van de gebruiker via onze website zijn bezocht.

  Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet gezamenlijk opgeslagen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

  1. Doel van de gegevensverwerking

  De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website te kunnen weergeven op de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen worden voor de duur van het bezoek.

  Dit wordt in de logbestanden opgeslagen om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de website te verbeteren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Deze gegevens worden in dit verband niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

  Deze doeleinden gelden ook als ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG.

  1. Bewaartermijn

  De gegevens worden meteen gewist op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. Indien de gegevens verzameld worden voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie beëindigd wordt.

  Voor de opslag van de gegevens in de logbestanden geldt dit na uiterlijk zeven dagen. Mogelijkerwijs worden de gegevens ook daarna bewaard. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of gepseudonimiseerd, zodat ze niet meer kunnen worden gekoppeld aan de verzoekende client.

  1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website. Hierdoor kan de gebruiker ook geen bezwaar maken.

  V. Gebruik van cookies

  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in en door de internetbrowser van het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Op het moment dat een gebruiker een website opvraagt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die het systeem in staat stelt om de browser te herkennen bij het opnieuw opvragen van de website.

  Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen op onze website vereisen dat de opvragende browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

  In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

  • Taalinstellingen
  • Inloggegevens

  Wij gebruiken op onze website bovendien cookies waarmee we het surfgedrag van gebruikers kunnen analyseren.

  Hierdoor kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

  • Ingevoerde zoekopdrachten
  • Aantal paginabezoeken
  • Gebruik van websitefuncties

  De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technologische mechanismen. Hierdoor kunnen deze gegevens niet meer worden gekoppeld aan de verzoekende gebruiker. De gegevens worden ook niet gezamenlijk met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

   

  1. Doel van de gegevensverwerking

  Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het vergemakkelijken van het gebruik van de website voor de gebruiker. Sommige functies van onze website kunnen zonder cookies niet aangeboden worden. Voor deze is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging opnieuw herkend wordt.

  We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

  • Overnemen van de taalinstellingen

  De gebruikersgegevens die via de technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

  Het doeleinde van het gebruik van analytische cookies is om de kwaliteit van onze website en uw inhoud te verbeteren. Door de analytische cookies kunnen we zien hoe de website gebruikt wordt, waardoor we ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren.

  Marketing en analytics

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen door technisch niet-noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen door technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG.

  1. Bewaartermijn en mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  Cookies worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en vanuit daar overgedragen aan onze website. Als gebruiker heeft u derhalve de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kunt u ook automatisch laten doen. Als u de cookies voor onze website uitschakelt, kunnen mogelijkerwijs niet alle functies van de website nog volledig gebruikt worden.

  Indien u versie 12.1 of nieuwer van het browserprogramma Safari gebruikt, worden de cookies na zeven dagen automatisch verwijderd. Dit geldt ook voor de zogeheten ‘opt-out-cookies’ die ter verhindering van trackinghandelingen worden geplaatst.

  VI. Nieuwsbrief

  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  U kunt zich op onze website abonneren op de gratis nieuwsbrief. Bij het abonneren op de nieuwsbrief worden de volgende gegevens die u heeft ingevoerd aan ons doorgegeven:

  • E-mailadres
  • Achternaam
  • Voornaam
  • IP-adres van het verzoekende apparaat
  • Datum en tijdstip van de inschrijving
  • Taal en locatie

  De gegevens die worden verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

  1. Doel van de gegevensverwerking

  Het e-mailadres van de gebruiker wordt opgevraagd om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

  Het verzamelen van overige persoonsgegevens tijdens de inschrijving dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking na inschrijving voor de nieuwsbrief door de gebruiker is de toestemming die de gebruiker geeft conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  1. Bewaartermijn

  De gegevens worden meteen gewist op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt net zolang opgeslagen als dat het abonnement op de nieuwsbrief geldig is.

  De overige persoonsgegevens die in het kader van de inschrijving voor de nieuwsbrief verzameld zijn, worden in principe na zeven dagen gewist.

  1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  De betreffende gebruiker kan de inschrijving voor de nieuwsbrief op ieder moment intrekken. Elke nieuwsbrief bevat hiervoor een uitschrijvingslink.

  Hiermee kan de toestemming voor het opslaan van de tijdens de inschrijving verzamelde persoonsgegevens worden ingetrokken.

  VII. E-mailgegevens

  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  U kunt contact met ons opnemen via de e-mailadressen die op onze website staan vermeld. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail zijn doorgegeven, opgeslagen.

  Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het behandelen van de vraag.

  1. Doel van de gegevensverwerking

  In het geval er contact wordt opgenomen per e-mail, is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker geeft conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG.

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking die in het kader van een e-mailwisseling zijn doorgegeven, is art. 6 lid 1 sub f van de AVG. Indien het e-mailcontact betrekking heeft op het sluiten van een overeenkomst, geldt art. 6 lid 1 sub b van de AVG als aanvullende grondslag voor de verwerking.

  1. Bewaartermijn

  De gegevens worden meteen gewist op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. Met betrekking tot de persoonsgegevens die per e-mail zijn verstuurd, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker wordt beëindigd. Het contact wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie afdoende is afgehandeld.

  De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het versturen zijn verzameld, worden uiterlijk zeven dagen later gewist.

  1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  De gebruiker heeft te allen tijde de optie om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. De gebruiker kan per e-mail contact met ons opnemen om de opslag van zijn of haar persoonsgegevens op ieder moment in te trekken. In een dergelijk geval kan het contact niet worden doorgezet.

  De gebruiker kan een e-mail sturen naar privacy@knauf.digital om zijn of haar intrekking van de toestemming door te geven.

  Alle persoonsgegevens die in het kader van het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

  VIII. Contactformulier

  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Op onze website staat een contactformulier dat gebruikt kan worden voor elektronische contactverzoeken. Indien de gebruiker deze optie in ogenschouw neemt, worden de gegevens uit de daar ingevoerde velden aan ons doorgegeven en opgeslagen.

  Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • E-mailadres
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Adres
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • IP-adres van het verzoekende apparaat
  • Datum en tijdstip van het contactverzoek

  Voor de verwerking van deze gegevens wordt om uw toestemming gevraagd tijdens het versturen van het bericht. Hierbij wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring.

  U kunt ook contact opnemen via de e-mailadressen die op onze website staan vermeld. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail zijn doorgegeven, opgeslagen.

  Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het behandelen van de vraag.

  1. Doel van de gegevensverwerking

  De verwerking van de door u ingevoerde persoonsgegevens dient alleen ter verwerking van het contactverzoek. In het geval er contact wordt opgenomen per e-mail, is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking.

  De overige persoonsgegevens die tijdens het versturen van het bericht verwerkt worden, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker geeft conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking die in het kader van een e-mailwisseling zijn doorgegeven, is art. 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG. Indien het e-mailcontact betrekking heeft op het sluiten van een overeenkomst, geldt als aanvullende grondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 sub b van de AVG.

  1. Bewaartermijn

  De gegevens worden meteen gewist op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. Met betrekking tot de op het contactformulier ingevoerde persoonsgegevens en de persoonsgegevens die per e-mail zijn verstuurd, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker wordt beëindigd. Het contact wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie afdoende is afgehandeld.

  De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het versturen zijn verzameld, worden uiterlijk zeven dagen later gewist.

  1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  De gebruiker heeft te allen tijde de optie om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. De gebruiker kan per e-mail contact met ons opnemen om de opslag van zijn of haar persoonsgegevens op ieder moment in te trekken. In een dergelijk geval kan het contact niet worden doorgezet.

  De gebruiker kan een e-mail sturen naar privacy@knauf.digital om zijn of haar intrekking van de toestemming door te geven.

  Alle persoonsgegevens die in het kader van het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

   IX. Bedrijfsprofielen

  Gebruik van bedrijfsprofielen in sociale netwerken

  Twitter:

  Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland

  Op onze bedrijfswebsite geven wij informatie via Twitter en bieden wij Twitter-gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren. Op het moment dat u een handeling uitvoert op onze Twitter-pagina (bijv. een opmerking plaatst, iets leuk vindt, enz.), kunt u daarmee ook persoonsgegevens (zoals uw echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien wij echter over het algemeen geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Twitter (het Twitter-account is onderdeel van de onlineaanwezigheid van Knauf Digital GmbH), kunnen wij geen bindende informatie verstrekken over het doeleinde en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

  Wij zijn als bedrijf aanwezig op sociale netwerken om te communiceren en informatie uit te wisselen met (potentiële) klanten. We gebruiken deze aanwezigheid vooral voor het volgende:

  Het aanbieden van producten en diensten met betrekking tot bouwmateriaal, gipsplaten, isolatie en plafonds.

  Als zodanig kunnen onze bedrijfsprofielen de volgende inhoud bevatten:

  • Productinformatie
  • Dienstverleningsinformatie
  • Reclame
  • Contact met de klant

  Het staat elke gebruiker vrij om persoonsgegevens openbaar te maken door handelingen te verrichten.

  De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is hier art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  De gegevens die middels onze aanwezigheid als bedrijf worden gegenereerd, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

  U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens die wij in het kader van uw gebruik van onze Twitter-account verzamelen op ieder moment intrekken en het recht van u als betrokkene (zoals vermeld onder punt IV van deze privacyverklaring) uitoefenen. Hiervoor kunt u ons een vrijblijvende e-mail sturen naar privacy@knauf.digital. \n Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Twitter en de bijbehorende opties om bezwaar te maken, kunt u hier terecht:

  Twitter: https://twitter.com/nl/privacy

  YouTube:

  YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten

  Op onze bedrijfswebsite geven wij informatie via YouTube en bieden wij YouTube-gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren. Op het moment dat u een handeling uitvoert op onze YouTube-pagina (bijv. een opmerking plaatst, iets leuk vindt, enz.), kunt u daarmee ook persoonsgegevens (zoals uw echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien wij echter over het algemeen geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube (het YouTube-account is onderdeel van de onlineaanwezigheid van Knauf Digital GmbH), kunnen wij geen bindende informatie verstrekken over het doeleinde en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

  Wij zijn als bedrijf aanwezig op sociale netwerken om te communiceren en informatie uit te wisselen met (potentiële) klanten. We gebruiken deze aanwezigheid vooral voor het volgende:

  Het aanbieden van producten en diensten met betrekking tot bouwmateriaal, gipsplaten, isolatie en plafonds.

  Als zodanig kunnen onze bedrijfsprofielen de volgende inhoud bevatten:

  • Productinformatie
  • Dienstverleningsinformatie
  • Reclame
  • Contact met de klant

  Het staat elke gebruiker vrij om persoonsgegevens openbaar te maken door handelingen te verrichten.

  De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is hier art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  De gegevens die middels onze aanwezigheid als bedrijf worden gegenereerd, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

  U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens die wij in het kader van uw gebruik van onze YouTube-account verzamelen op ieder moment intrekken en het recht van u als betrokkene (zoals vermeld onder punt IV van deze privacyverklaring) uitoefenen. Hiervoor kunt u ons een vrijblijvende e-mail sturen naar privacy@knauf.digital. \n Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube en de bijbehorende opties om bezwaar te maken, kunt u hier terecht:

  YouTube: https://policies.google.com/privacy

  X. Gebruik van bedrijfsprofielen in zakelijke netwerken

  1. Omvang van de gegevensverwerking

  Wij maken gebruik van de mogelijkheid om ons als bedrijf te profileren op zakelijke netwerken. Wij hebben een profiel op de volgende zakelijke netwerken:

  LinkedIn:

  LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland

  XING:

  XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland

  Op onze website geven wij informatie en bieden wij gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren.

  Het bedrijfsprofiel wordt gebruikt voor reclame, informatievoorziening/PR en Active Sourcing (proactieve werving).

  Wij beschikken niet over informatie inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door de bedrijven die onze aanwezigheid als bedrijf mogelijk maken. Voor meer informatie kunt u de volgende privacyverklaringen doornemen:

  LinkedIn:

  https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy

  XING:

  https://privacy.xing.com/en

  Op het moment dat u een handeling uitvoert op onze bedrijfspagina (bijv. een opmerking plaatst, iets leuk vindt, enz.), kunt u daarmee ook persoonsgegevens (zoals uw echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het gebruik van onze bedrijfsprofielen is art. 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG.

  1. Doel van de gegevensverwerking

  Onze bedrijfsprofielen hebben als doel om gebruikers te informeren over onze dienstverlening. Het staat daarbij elke gebruiker vrij om persoonsgegevens openbaar te maken door handelingen te verrichten.

  1. Bewaartermijn

  Wij slaan de activiteiten en persoonsgegevens die u via onze bedrijfsprofielen heeft gepubliceerd op totdat u uw toestemming intrekt. Daarbij houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

  1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens die wij in het kader van uw gebruik van onze bedrijfsprofielen verzamelen op ieder moment intrekken en het recht van u als betrokkene (zoals vermeld onder punt IV van deze privacyverklaring) uitoefenen. U kunt hiervoor een vrijblijvende e-mail sturen naar het in deze privacyverklaring genoemde e-mailadres.

  Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering vindt u hier:

  LinkedIn:

  https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy

  XING:

  https://privacy.xing.com/en

  XI. Hosting

  De website wordt gehost op de servers van een door ons ingeschakelde dienstverlener.

  Onze dienstverlener is:

  Microsoft Azure

  De servers verzamelen en bewaren automatisch informatie in de zogeheten serverlogbestanden die uw browser bij een bezoek aan de website automatisch overdraagt. De volgende informatie wordt opgeslagen:

  • Type browser en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzings-URL
  • Hostname van het verzoekende apparaat
  • Datum en tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van de website. Hiervoor moeten er serverlogbestanden worden opgeslagen.

  De servers van de website bevinden zich in de Europese Unie (EU) of in de Europese Economische Ruimte (EER).Geotargeting

  We gebruiken het IP-adres en andere informatie die de gebruiker verstrekt (bovenal de postcode in het kader van de registratie of een bestelling) voor regionale targeting (zogeheten ‘geotargeting’).

  De regionale targeting wordt bijvoorbeeld ingezet om u automatisch regionale aanbiedingen of advertenties te tonen die vaak relevanter zijn voor gebruikers. De rechtsgrondslag voor het gebruik van het IP-adres en mogelijkerwijs andere door de gebruiker verstrekte informatie (bovenal de postcode) is art. 6 lid 1 sub f van de AVG, d.w.z. op basis van ons belang om precies te kunnen targeten en daarmee aanbiedingen en advertenties te kunnen tonen die relevanter zijn voor de gebruikers.

  Hierbij wordt een gedeelte van het IP-adres en de overige door de gebruiker verstrekte informatie (bovenal de postcode) alleen uitgelezen en dus niet afzonderlijk opgeslagen.

  U kunt geotargeting voorkomen, bijvoorbeeld door een VPN- of proxyserver te gebruiken. Hierdoor wordt een precieze locatiebepaling verhinderd. Daarnaast kunt u afhankelijk van de gebruikte browser ook de locatiebepaling uitschakelen in de browserinstellingen (indien de betreffende browser deze optie ondersteunt).

  Wij maken op onze website gebruik van geotargeting voor de volgende doeleinden:

  • Geoblocking
  • Klantbenadering
  • Reclame-uitingen

   XIII. Registratie

  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  We bieden gebruikers van onze website de mogelijkheid zich te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden hierbij ingevoerd in een invoerveld en vervolgens aan ons overgedragen en door ons opgeslagen. Er vindt geen doorgifte van deze gegevens aan derden plaats. In het kader van de registratie worden de volgende gegevens verzameld:

  • E-mailadres
  • Achternaam
  • Voornaam
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • IP-adres van het verzoekende apparaat
  • Datum en tijdstip van de inschrijving
  • Taal

  In het kader van de registratie wordt de gebruiker verzocht toestemming te geven voor de verwerking van deze gegevens.

  1. Doel van de gegevensverwerking

  Gebruikers dienen zich op de website te registreren om bepaalde inhoud en diensten te gebruiken.

  Toegang tot onze digitale diensten.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker geeft conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  1. Bewaartermijn

  De gegevens worden meteen gewist op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

  Voor de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld is dit het geval op het moment dat de registratie op onze website wordt ingetrokken of gewijzigd.

  1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  U kunt zich als geregistreerde gebruiker op ieder moment uitschrijven. U kunt uw opgeslagen gegevens te allen tijde wijzigen.

  Bezoekers kunnen een e-mail sturen naar privacy@knauf.digital om een verzoek tot gegevenswissing in te dienen.

  • XIV. Content Delivery Networks

  Microsoft Azure CDN

  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  We maken op onze website gebruik van de functies van Microsoft Azure CDN Content Delivery Networks, van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 8052-6399, VS (hierna: Microsoft Azure CDN). Een Content Delivery Network (CDN) is een netwerk van regionaal verspreide servers die met elkaar verbonden zijn via het internet om inhoud te leveren. Het gaat dan vaak om grote mediabestanden, zoals video’s. Microsoft Azure CDN biedt weboptimalisatie- en veiligheidsdiensten aan waar wij gebruik van maken om de laadtijd van onze website te verbeteren en ons te beschermen tegen misbruik. Op het moment dat u onze website opvraagt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van Microsoft Azure CDN, bijvoorbeeld om inhoud op te vragen. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd in serverlogbestanden. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de bezochte pagina’s) en apparaat- en browsergegevens (vooral het IP-adres en het besturingssysteem). Meer informatie over de verzameling en opslag van gegevens door Microsoft Azure CDN vindt u hier:
  https://www.microsoft.com/nl-nl/trust-center/privacy

  1. Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van de functies van Microsoft Azure CDN dient voor de levering en versnelling van onlinetoepassingen en -inhoud.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  Het verzamelen van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van de website. Hiervoor moeten er serverlogbestanden worden opgeslagen.

  1. Bewaartermijn

  Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is.

  1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Microsoft Azure CDN vindt u onder:
  https://www.microsoft.com/nl-nl/trust-center/privacy

  XV. Gebruikte plug-ins

  Wij gebruiken plug-ins voor verschillende doeleinden. De gebruikte plug-ins staan hieronder vermeld:

  Gebruik van Adobe Analytics

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van de analysedienst Adobe Analytics van Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS en hun vertegenwoordiger binnen de EU, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland (hierna: Adobe). Adobe plaatst hierbij een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de bezochte pagina’s en op welke elementen wordt geklikt) en apparaat- en browsergegevens (vooral het IP-adres en het besturingssysteem).
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Adobe vindt u hier:
  https://www.adobe.com/nl/privacy.html

  1. Doel van de gegevensverwerking

   De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers via Adobe Analytics maakt het mogelijk om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van ons aanbod. Dit helpt ons bij het voortdurend verbeteren van onze onlineaanwezigheid en helpt daarmee ook de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is, bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Adobe voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Gebruik onderstaande link om het gebruik van uw persoonsgegevens door Adobe uit te schakelen:
   https://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Adobe vindt u hier:
   https://www.adobe.com/nl/privacy.html

  Gebruik van Facebook-Pixel

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken voor onze onlineaanwezigheid gebruik van Facebook-Pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS en hun vertegenwoordiger binnen de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal H, D2 Dublin, Ierland (hierna: Facebook). Hiermee kunnen we de handelingen van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de bezochte pagina’s en op welke elementen wordt geklikt), apparaat- en browsergegevens (vooral het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de getoonde advertenties (vooral welke advertenties getoond zijn en of de gebruiker daarop geklikt heeft) en gegevens van advertentiepartners (vooral gepseudonimiseerde gebruiker-ID’s). Op deze manier kunnen we de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties meten voor statistische doeleinden en marktonderzoek.
  Er kunnen hierbij ook gegevens worden overgedragen aan de servers van Facebook in de VS.
  De gegevens die op deze wijze verzameld worden, zijn voor ons anoniem. Dat wil zeggen dat wij geen inzage hebben in de persoonsgegevens van individuele gebruikers. Deze gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ook gebruiken voor de eigen reclamedoeleinden, in lijn met het privacybeleid van Facebook.
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u hier:
  https://www.facebook.com/policy.php

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het gebruik van Facebook-Pixel dient ter analyse en optimalisatie van reclame-uitingen.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is, bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Facebook vindt u hier:
   https://www.facebook.com/policy.php

   

  Gebruik van Google AdWords

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van Google AdWords van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Met deze dienst kunnen we advertenties plaatsen. Google plaatst hierbij een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de bezochte pagina’s en op welke elementen wordt geklikt), apparaat- en browsergegevens (vooral het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de getoonde advertenties (vooral welke advertenties getoond zijn en of de gebruiker daarop geklikt heeft) en gegevens van advertentiepartners (vooral gepseudonimiseerde gebruiker-ID’s).
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Wij ontvangen alleen informatie over het totaalaantal gebruikers dat gereageerd heeft op onze advertenties. Er wordt verder geen informatie doorgegeven waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden. Het gebruik is niet bedoeld voor trackingsdoeleinden.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is, bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Gebruik onderstaande link om het gebruik van uw persoonsgegevens door Google uit te schakelen:
   https://adssettings.google.nl
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Google vindt u hier:
   https://policies.google.com/privacy

  Gebruik van Google Analytics

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Google Analytics onderzoekt o.a. de herkomst van bezoekers, de tijd die zij doorbrengen op bepaalde pagina’s en het gebruik van zoekmachines. Hierdoor kunnen we beter inzien hoe geslaagd onze advertentiecampagnes zijn. Google plaatst hierbij een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de bezochte pagina’s en op welke elementen wordt geklikt), apparaat- en browsergegevens (vooral het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de getoonde advertenties (vooral welke advertenties getoond zijn en of de gebruiker daarop geklikt heeft) en gegevens van advertentiepartners (vooral gepseudonimiseerde gebruiker-ID’s). De informatie over uw gebruik van de website die door deze cookie wordt aangemaakt, wordt overgedragen aan servers van Google die zich in de VS bevinden en daar ook opgeslagen. Indien IP-anonimisering voor deze website is ingeschakeld, zal Google uw IP-adres eerst inkorten, mits u de website opvraagt vanuit een EU-lidstaat of een ander land dat binnen de Europese Economische Ruimte valt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een Google-server in de VS, waarna het daar wordt ingekort.
  Google zal deze informatie namens de beheerder van deze website gebruiken ter analyse van uw gebruik van de website, maar ook om rapporten over de activiteit op de website op te stellen en om andere diensten die gekoppeld zijn aan het website- en internetgebruik te leveren aan de beheerder van de website. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft via Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de daarvoor bedoelde instellingen in uw browser te kiezen. We wijzen u er echter wel op dat in dergelijk geval mogelijkerwijs niet alle functies van onze websites volledig te gebruiken zijn.
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de gerichte benadering van een doelgroep die reeds interesse heeft getoond door de site te bezoeken.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is. De advertentiegegevens in serverlogs worden geanonimiseerd. Google stelt dat het gedeeltes van het IP-adres en cookiegegevens na respectievelijk 9 en 18 maanden wist.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   U kunt voorkomen dat de gegevens die de cookie aanmaakt met betrekking tot uw websitegebruik (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de volgende browserplug-in te downloaden en installeren:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
   Via onderstaande link kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens door Google uitschakelen:
   https://adssettings.google.nl
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Google vindt u hier:
   https://policies.google.com/privacy

  Gebruik van Google Ads Remarketing

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van Google Ads Remarketing van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Google Remarketing wordt gebruikt om bezoekers van de onlineplatforms via Google Ads te retargeten voor advertentiedoeleinden. Met Google Ads Remarketing kunnen doelgroepen (‘vergelijkbare doelgroepen’) worden aangemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om groepen die bepaalde pagina’s hebben opgevraagd. Hierdoor kunnen we gebruikers op andere onlineplatforms herkennen en ze gerichte advertenties tonen. Google plaatst hierbij een cookie op de computer van de gebruiker. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de bezochte pagina’s en op welke elementen wordt geklikt), apparaat- en browsergegevens (vooral het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de getoonde advertenties (vooral welke advertenties getoond zijn en of de gebruiker daarop geklikt heeft) en gegevens van advertentiepartners (vooral gepseudonimiseerde gebruiker-ID’s).
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de gerichte benadering van een doelgroep. De op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen cookies herkennen de gebruiker bij een bezoek aan een van de onlineplatforms en kunnen hem of haar zo advertenties tonen die aansluiten op zijn of haar interesses.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is, bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   U kunt voorkomen dat de gegevens die de cookie aanmaakt met betrekking tot uw websitegebruik (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de volgende browserplug-in te downloaden en installeren:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
   Via onderstaande link kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens door Google uitschakelen:
   https://adssettings.google.nl
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Google vindt u hier:
   https://policies.google.com/privacy

  Gebruik van Google ReCaptcha

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van Google ReCaptcha van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland. Deze tool is ontworpen om te controleren of een gegevensinvoer voldoet aan de regels en niet is uitgevoerd door een bot. Hiervoor analyseert en controleert Google ReCaptcha het gedrag van bezoekers van de onlineplatforms op veel verschillende eigenschappen. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de muisbewegingen en op welke elementen wordt geklikt) en apparaat- en browsergegevens (vooral het tijdstip, IP-adres en besturingssysteem).
  De gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens die worden verzameld of gebruikt in verband met het parallelle gebruik van geauthentiseerde Google-diensten, zoals Gmail.
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het gebruik van Google ReCaptcha dient ter bescherming van onze onlineplatforms tegen misbruik.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is, bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Gebruik onderstaande link om het gebruik van uw persoonsgegevens door Google uit te schakelen:
   https://adssettings.google.nl
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Google vindt u hier:
   https://policies.google.com/privacy

  Gebruik van Hotjar

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta (hierna: Hotjar). Hotjar maakt onder andere gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de webbrowser op uw eindapparaat. Cookies zorgen ervoor dat uw gebruik van onze onlineplatforms geanalyseerd kan worden. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de bezochte pagina’s en op welke elementen wordt geklikt), apparaat- en browsergegevens (vooral het IP-adres en het besturingssysteem) en een trackingcode (gepseudonimiseerde gebruiker-ID). De op deze wijze verzamelde gegevens worden door Hotjar overgedragen aan een server in Ierland en daar in geanonimiseerde vorm opgeslagen.
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar vindt u hier:
  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het gebruik van de Hotjar-plug-ins dient ertoe om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod van de onlineplatforms te optimaliseren.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Hotjar voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Gebruik onderstaande link om het gebruik van uw persoonsgegevens door Hotjar uit te schakelen:
   https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Hotjar vindt u hier:
   https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

  Gebruik van HubSpot

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van de functie van HubSpot Inc., 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, VS (hierna: HubSpot). Dit is een geïntegreerde softwareoplossing die wij gebruiken om verschillende aspecten van onze onlinemarketing te beheren. Het gaat dan o.a. om: E-mailmarketing (de nieuwsbrief en geautomatiseerde e-mails, bijv. voor het attenderen op downloads), publicaties en verslaglegging van sociale media, overige verslaglegging (vooral de oorsprong van internetverkeer, toegangspunten, enz.), contactbeheer (vooral gebruikerssegmentatie en klantrelatiebeheer), landingspagina’s en contactformulieren. HubSpot plaatst hierbij een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de bezochte pagina’s en op welke elementen wordt geklikt), apparaat- en browsergegevens (vooral het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de getoonde advertenties (vooral welke advertenties getoond zijn en of de gebruiker daarop geklikt heeft) en gegevens van advertentiepartners (vooral gepseudonimiseerde gebruiker-ID’s).
  Meer informatie over de gegevensverwerking door HubSpot vindt u hier:
  https://legal.hubspot.com/privacy-policy

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het gebruik van de HubSpot-plug-in dient uitsluitend voor de optimalisatie van onze marketing.
  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is, bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door HubSpot voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).

   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij HubSpot vindt u hier:
   https://legal.hubspot.com/privacy-policy

  Gebruik van Twitter

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van de sociale plug-ins van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (hierna: Twitter).
  Met deze sociale plug-ins kunnen we inhoud van Twitter (vooral zogeheten Tweets en Momenten) of links naar het Twitter-platform (vooral de Tweet- en Follow-knoppen) inbouwen op onze onlineplatforms. Hierdoor kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Het gaat dan met name om de gebruikersactiviteit (vooral de bezochte pagina’s en op welke elementen wordt geklikt) en apparaat- en browsergegevens (vooral het IP-adres en het besturingssysteem).
  Door het gebruik van Twitter en de ‘retweet’-functie wordt het door u bezochte onlineplatform gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met derden. Wij hebben geen informatie over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Twitter.
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Twitter vindt u hier:
  https://twitter.com/nl/privacy

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het inbouwen van de Twitter-plug-in dient ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Inhoud van Twitter kan zo ingebed worden weergegeven en gebruikers van de Twitter-dienst kunnen zo Twitter-functies gebruiken.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Twitter voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Twitter vindt u hier:
   https://twitter.com/nl/privacy

  Gebruik van Adobe Fonts

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken middels Adobe Fonts gebruik van lettertypes van Adobe Systems Software Ireland Limited, 6 Riverwalk, Naas Road 24, Dublin, Ierland (hierna: Adobe). De lettertypes worden bij het opvragen van de website opgeslagen in het cachegeheugen van de browser, zodat u verscheidene informatie in optisch betere vorm kunt aanschouwen. Indien de browser geen ondersteuning biedt voor Adobe Fonts of de toegang verhindert, zal de tekst worden weergegeven in het standaardlettertype. Bij op het opvragen van de website worden er geen cookies opgeslagen bij de bezoeker. Gegevens die met betrekking tot het opvragen van de website worden doorgegeven, worden verstuurd naar specifieke domeinen, zoals use.typekit.net en use.typekit.com. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
  – Aangeboden lettertypen
  – ID van het WEBPROJECT
  – JavaScript-versie van het WEBPROJECT (string)
  – Type van het WEBPROJECT (string, ‘configurable’ of ‘dynamic’)
  – Manier van insluiting (of u de JavaScript- of CSS-insluitingscode gebruikt)
  – Account-ID (herkent de gebruiker van het WEBPROJECT)
  – Dienst die de lettertypen aanbiedt (bijv. Adobe Fonts of Edge Web Fonts)
  – Toepassing die de lettertypen opvraagt (bijv. Adobe Muse)
  – Server die de lettertypen aanbiedt (bijv. Adobe Fonts of het bedrijfs-CDN)
  – Hostname van de website waarop de lettertypen worden ingeladen
  – De inlaadduur van de lettertypen in de browser
  – De duur tussen het inladen van de lettertypen en het toepassen daarvan in de browser
  – Of er een adblocker geïnstalleerd is, zodat vastgesteld kan worden of de adblocker het correct bijhouden van de paginaweergaven belemmert
  – IP-adres van de websitebezoeker, het besturingssysteem en de browserversie
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Adobe vindt u hier:
  https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.html en
  https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het gebruik van Adobe Fonts dient ertoe om onze teksten op een aantrekkelijke wijze weer te geven. Als uw browser geen ondersteuning biedt voor deze functie, wordt er een standaardlettertype van uw computer gebruikt voor de weergave.
  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Adobe voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Gebruik onderstaande link om het gebruik van uw persoonsgegevens door Adobe uit te schakelen:
   https://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Adobe vindt u hier:
   https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.htmlen https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html

  Gebruik van Google Tag Manager

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/) van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Met Google Tag Manager kunnen tags van Google-diensten en diensten van derden worden beheerd en samen worden ingesloten op een onlineplatform. Tags zijn kleine stukjes code van een onlineplatform die o.a. gebruikersaantallen en -gedragingen kunnen meten, inzicht geven in de doeltreffendheid van onlineadvertenties en sociale kanalen, remarketing en het opstellen van doelgroepen mogelijk maakt, en gebruikt kunnen worden voor het testen en optimaliseren van onlineplatforms. Op het moment dat een gebruiker het onlineplatform bezoekt, wordt de huidige tag-configuratie gedeeld met de browser van de gebruiker. Hierin staan instructies over welke tags moeten worden geactiveerd. Google Tag Manager zorgt dat ook andere tags geactiveerd worden. Deze kunnen op hun beurt in sommige gevallen gegevens verzamelen. U vindt hier meer informatie over in de passages over het gebruik van de desbetreffende diensten in deze privacyverklaring. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.
  Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/faq.html en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het gebundelde en overzichtelijke beheer van de diensten van derden, alsook de efficiënte insluiting daarvan.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is. De advertentiegegevens in serverlogs worden geanonimiseerd. Google stelt dat het gedeeltes van het IP-adres en cookiegegevens na respectievelijk 9 en 18 maanden wist.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   U kunt voorkomen dat de gegevens die de cookie aanmaakt met betrekking tot uw websitegebruik (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de volgende browserplug-in te downloaden en installeren:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
   Via onderstaande link kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens door Google uitschakelen:
   https://adssettings.google.nl
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Google vindt u hier:
   https://policies.google.com/privacy

  Gebruik van Twitter

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van de analysetool Twitter Analytics van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (hierna: Twitter).
  Met Twitter Analytics kunnen we de interactie met Twitter-gebruikers meten, de interesses, locaties en herkomst van onze volgers inzien en volgen hoe onze Twitter Cards leiden tot kliks, installaties van de app en retweets. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
  – IP-adres (geanonimiseerd)
  – Browsertype
  – Verwijzings- en exitpagina’s
  – Besturingssysteem
  – Tijdstip en datum van het verzoek
  – Clickstream-gegevens
  – Aantal weergaven
  – Kliks
  – Twitter-accountgegevens
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Twitter Analytics vindt u hier:
  https://twitter.com/nl/privacy

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Dankzij de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers door Twitter Analytics kunnen we de doeltreffendheid van onze advertenties op Twitter en de interacties met Twitter-gebruikers analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van ons aanbod. Dit helpt ons bij het voortdurend verbeteren van onze reclame-uitingen en helpt daarmee ook de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Twitter voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Gebruik onderstaande link om het gebruik van uw persoonsgegevens door Twitter uit te schakelen:
   https://twitter.com/personalization
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Twitter vindt u hier:
   https://twitter.com/nl/privacy

  Gebruik van MyFonts-webfonts

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van MyFonts-webfonts van Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts, 01801, VS (hierna: Monotype). De webfonts worden bij het opvragen van de website vanaf onze servers opgeslagen in het cachegeheugen van de browser, zodat u verscheidene informatie in optisch betere vorm kunt aanschouwen. Indien de browser geen ondersteuning biedt voor de webfonts of de toegang verhindert, zal de tekst worden weergegeven in het standaardlettertype. Bij op het opvragen van de website worden er geen cookies opgeslagen bij de bezoeker. Hierbij worden er alleen licentiegegevens die met betrekking tot het opvragen van de website moeten worden doorgegeven, gestuurd naar specifieke domeinen, zoals hello.myfonts.net. Het gaat dan met name om het ID-nummer van het webfont-project (geanonimiseerd), de URL van de website die over een licentie beschikt en gekoppeld is aan ons klantnummer (om de licentiehouder en de webfonts onder licentie te herkennen) en de verwijzings-URL.
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Monotype vindt u hier:
  https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Het gebruik van MyFonts-webfonts dient ertoe om onze teksten op een aantrekkelijke wijze weer te geven. Als uw browser geen ondersteuning biedt voor deze functie, wordt er een standaardlettertype van uw computer gebruikt voor de weergave.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Het geanonimiseerde ID-nummer voor het webfont-project wordt voor 30 dagen opgeslagen in versleutelde logbestanden, zodat het maandelijkse aantal paginaweergaven kan worden ingezien. Na deze extractie en registratie van het aantal paginaweergaven worden de logbestanden verwijderd.
  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Monotype vindt u hier:
   https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy

  Gebruik van Facebook Retargeting

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van de functionaliteiten van de advertentieplug-in Facebook Retargeting van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (hierna: Facebook Retargeting).
  Facebook Retargeting dient ter uitvoering van reclamecampagnes en de interactie daarmee. Bezoekers worden door Facebook Retargeting herinnert aan een product dat ze eerder hebben opgezocht of bekeken, maar niet hebben gekocht. Hierbij worden er Facebook-cookies op uw eindapparaat opgeslagen.
  Facebook verwerkt in dit kader bovenal de volgende persoonsgegevens:
  – Informatie over de gebruikersactiviteit
  – Opgevraagde websites
  – Getoonde producten
  – Aangeklikte advertenties
  – Apparaatinformatie, vooral het type apparaat en het IP-adres
  – Facebook-account van de gebruiker (indien deze ingelogd is bij Facebook)
  Deze gegevens worden verwerkt op de servers van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS.
  Overige ontvangers van de gegevens zijn aanbieders en dienstverleners van Facebook Inc., bijvoorbeeld voor analysedoeleinden.
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u hier:
  https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

  1. Doel van de gegevensverwerking

   We gebruiken Facebook Retargeting om advertenties te kunnen plaatsen op verschillende platforms en om de interactie van gebruikers met deze advertenties te analyseren. Hierdoor kunnen we gebruikers gepersonaliseerde advertenties tonen die relevanter voor hen is.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, of zoals wettelijk bepaald is, bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Als u bent ingelogd als Facebook-gebruiker, kunt u de gepersonaliseerde advertenties hier uitschakelen:
   https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Facebook vindt u hier:
   https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

  Gebruik van LinkedIn Insight Tag

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van de functionaliteiten van de marketing-plug-in LinkedIn Insight Tag van LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna: LinkedIn).
  Met deze plug-in kunnen we informatie verkrijgen over de bezoekers van de website en gedetailleerde campagneoverzichten opstellen.
  LinkedIn verwerkt in dit kader bovenal de volgende persoonsgegevens:
  – URL
  – Verwijzings-URL
  – IP-adres (ingekort of gehasht)
  – Apparaat- en browsereigenschappen (User Agent), zoals de tijdsaanduiding.
  Hierbij worden er LinkedIn-cookies op uw eindapparaat opgeslagen. Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u hier:
  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
  LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons. Het verstrekt alleen geaggregeerde overzichten omtrent de doelgroepen en advertenties. LinkedIn biedt bovendien een remarketingfunctie aan waarmee we u buiten onze website gerichte en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, zonder dat daarbij uw identiteit wordt bekendgemaakt.
  Meer informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn vindt u hier:
  https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Wij gebruiken LinkedIn Insight Tag om informatie te verzamelen over de bezoekers van onze website.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

  3. Bewaartermijn

   De directe eigenschappen van de leden worden binnen zeven dagen verwijderd, zodat de gegevens gepseudonimiseerd worden. De overgebleven gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen gewist.

  4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door LinkedIn voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij LinkedIn vindt u hier:
   https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

   

  Gebruik van Okta

  1. Registreren en inloggen

  Voor het aanmaken van een Knauf-account op onze website en de andere diensten die daar worden aangeboden, maakt Knauf Digital GmbH gebruik van het Customer Identity Management-platform van het bedrijf Okta, Inc., 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, VS (hierna: Okta). Het bedrijf Okta beheert en slaat de gegevens op in Duitsland, maar zet voor klantenondersteuning ook deels internationale ondersteuningsteams in, bijvoorbeeld uit Singapore, Canada, Japan, Australië en de VS. Indien er in de hierboven vermelde landen geen sprake is van een passend beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de EU, en als bovendien de mogelijkheid bestaat dat veiligheidsdiensten toegang krijgen tot opgeslagen persoonsgegevens (vooral met betrekking tot de VS), zal Okta deze gegevensdoorgifte waarborgen door middel van de EU-standaardcontractbepalingen. De door Okta verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering en het beheer van de Knauf-diensten waarvoor registratie vereist is, en voor de uitvoering, totstandkoming of beëindiging van de onderliggende gebruikersovereenkomst voor de door de gebruiker gekozen dienst.

   

  1. Doel van de gegevensverwerking

   Okta verwerkt de gegevens voor de registratie van onze diensten en producten.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is hoofdzakelijk de toestemming die gebruikers verlenen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

   

  1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

   U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van deze toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
   U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Okta voorkomen door geen cookies van derde partijen op te slaan op uw computer. Dit kunt u doen door de ‘Do Not Track’-functie van browsers te gebruiken die dit ondersteunen, door de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker te installeren, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com).
   Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Okta vindt u hier: Okta Privacybeleid | Okta

   

  Gebruik van Qualtrics

  1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonsgegevens 

  Wij gebruiken de klantenfeedbacktool ‘Qualtrics’ van Qualtrics, LLC, 333 W. River Park Drive, Provo, Utah 84604, VS. Qualtrics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de webbrowser op je terminalapparaat. Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking door Qualtrics: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/  

   2. Doel van de gegevensverwerking  

   We gebruiken Qualtrics om u te bevragen over uw behoeften en ervaringen met betrekking tot onze online aanwezigheid en zo de gebruikerservaring te optimaliseren op basis van deze informatie.  

   3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is de toestemming van de gebruiker, naar §25(1) TTDSG en artikel 6(1) zin 1(a) van de AVG. 

   4. Opslagperiode 

   Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden of zolang als wettelijk bepaald, bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden. 

   5. Mogelijk tot bezwaar en gegevenswissing 

   U heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die al is uitgevoerd op basis van de gegeven toestemming tot het moment van intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking van de toestemming. U kunt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Qualtrics voorkomen door te verhinderen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen. Dit kan door de functie ‘Niet bijhouden’ van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com), in uw browser te installeren. 

   Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en gegevenswissing met betrekking tot Qualtrics: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/